Garantiordning

Danske Malermestres garantiordning

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af Danske Malermestre er derfor omfattet af Håndværkets Ankenævn og Danske Malermestres garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.

Vi har endnu ikke oplevet at en kunde har følt sig nødsaget til at indbringe en sag for Danske Malermestre. Hvis du mod forventning, er utilfreds med arbejdets udførsel eller resultat, gør vi hvad vi kan for at hurtigst muligt at udbedre manglen.

Hvis vi ikke kan blive enige om en løsning, har du adgang til at indbringe sagen for Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet vil i første omgang give Danske Malermestre fire uger til at løse sagen. Hvis ikke det lykkes, vil Ankenævnet tage stilling til sagen. Får du medhold i klagen, er vi forpligtede til at efterkomme Ankenævnets afgørelse.

Hvis vi som medlem af Danske Malermestre ikke retter os efter Ankenævnets afgørelse, vil Danske Malermestres garantiordning sørge for at eventuelle mangler ved arbejdet udbedres uden omkostninger for dig. Garantiordningen dækker dog kun op til 100.000 kr. i udbedringsomkostninger og kun hvis der klages over arbejdet, inden der er gået et år fra det er faktureret.

 

Det dækker Garantiordningen

Klageberettigede og dermed dækket af garantiordningen er:

  1. Private forbrugere, der som ejere får udført malerarbejde i egen bolig eller sommerhus
  2. Private forbrugere, der som lejere eller andelshavere får udført malerarbejde i egen bolig for egen regning

I alle tilfælde er det en forudsætning for garantiordningens anvendelse at aftalen om udførelse af malerarbejde er indgået direkte mellem de ovennævnte klageberettigede og medlemmet af Danske Malermestre.

Garantiordningen dækker mangler ved egentligt bygningsmalerarbejde og skiltemalerarbejde samt arbejde, der naturligt og sædvanligt hører herunder. Garantiordningen dækker dog ikke afrensning og maling af tage.

Det er en forudsætning for garantiordningens anvendelse, at udgifter til udbedring ikke overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, og at der klages over arbejde, hvor faktura er udstedt mindre end et 1 år før klagen. Sager af større omfang henvises til civilretslig behandling.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger vedrørende Håndværkets Ankenævn og garantiordningen kan fås ved henvendelse på telefon:

Danske Malermestre:
Tlf: 32 63 03 70

Håndværkets Ankenævn:
Tlf: 70 20 25 37
Website: www.hvanke.dk